Contact

  • Title: Assistant Professor
  • Department: Institute of Cell Biology
  • Address:
  • Tel:
  • Fax:
  • Email: qinqq@lzu.edu.cn
  • Homepage:
Bio
Since 2015   Lecturer
Academic Appointments
Honors & Awards
Funding
Publications

Jing Yue, Qianqian Qin, Siyuan Meng, Huiting Jin, Xiaoping Gou, Jia Li, Suiwen Hou*, TOPP4 regulates the stability of phytochrome interacting factor during photomorphogenesis in Arabidopsis. Plant Physiology 2016, 170: 1381-1397.

Xiaola Guo #Qianqian Qin #, Jia Yan, Yali Niu, Bingyao Huang, Liping Guan, Yuan Li, Dongtao Ren, Jia Li, Suiwen Hou *, TYPE-ONE PROTEIN PHOSPHATASE4 regulates pavement cell interdigitation by modulating PIN-FORMED1 polarity and trafficking in Arabidopsis. Plant Physiology, 2015, 167: 1058-1075.

Qianqian Qin, Wei Wang, Xiaola Guo, Jing Yue, Yan Huang, Xiufei Xu, Jia Li, Suiwen Hou *, Arabidopsis DELLA protein degradation is controlled by a type-one protein phosphatase, TOPP4. PLoS Genetics, 2014, 10(7): e1004464. doi: 10.1371/journal.pgen.1004464.

Latest Time:2022-10-20
XML 地图